Hello, Welcome to iSteelVN! Login Sign up

ORDER GUIDES

 

HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG

 Bước 1. Tại giao diện Trang chủ của Isteel (isteelvn.com). Khách hàng gõ vào thanh tìm kiếm “Hàng có sẵn” về Sản phẩm mình quan tâm

1.png

Bước 2. Sau khi tạo tài khoản và đăng nhập thành công, Khách hàng nhấp chọn vào sản phẩm có nhu cầu mua hàng và nhấp chọn “Mua” để thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

 

2.png

3.png

 

Bước 3. Trường hợp Khách hàng chưa được xác thực thông tin doanh nghiệp, Khách hàng cần điền đầy đủ những thông tin liên quan đến doanh nghiệp và IsteelVN sẽ tiến hành kiểm tra và xác thực các thông tin trên trước khi Khách hàng thực hiện đặt hàng và thanh toán.

4.png

Bước 4. Khách hàng lựa chọn “Hình thức thanh toán” và “Phương Thức giao hàng”

1.  Với hình thức “Thanh toán toàn bộ”

1.1.  Khách hàng chọn “Thanh toán toàn bộ” , ấn vào “Gửi đơn hàng” để tiến hành thanh toán trực tuyến theo hình thức chuyển khoản bằng tài khoản ngân hàng/Uỷ nhiệm chi đối với sản phẩm đặt mua.

5.png

1.2.  Khách hàng ấn vào “Thanh toán ngay bây giờ” để tiến hành thanh toán hoặc “Xem đơn hàng” để kiểm tra lại thông tin đơn hàng đã đặt.

6.png

1.3.  Lựa chọn Phương thức thanh toán, loại hình thanh toán và kiểm tra số tiền thanh toán.Khác hàng đăng tải chứng từ thanh toán sau khi đã hoàn tất thanh toán (chứng từ thanh toán, bao gồm: Ủy nhiệm chi,  lệnh chuyển khoản thành công)

 

7.png

 

2. Với hình thức “Thanh toán khi nhận hàng”

2.1.  Khách hàng chọn “Thanh toán khi nhận hàng” , ấn vào “Gửi đơn hàng” để tiến hành đặt hàng trực tuyến đối với sản phẩm đặt mua.

8.png

2.2.  Khách hàng ấn vào “Xác nhận đơn hàng” để tiến hành thanh toán hoặc “Xem đơn hàng” để kiểm tra lại thông tin đơn hàng đã đặt.

9.png

2.3.  Tại bước Xác nhận đơn hàng, Khách hàng kiểm tra lại thông tin chi tiết đơn hàng và ấn vào “Xác nhận đặt”

10.png

2.4. Khách hàng có thể kiểm tra Thời hạn thanh toán sau khi đặt hàng thành công

11.png

Bước 5. iSteel VN nhận đơn hàng trên hệ thống.

Bước 6. iSteel VN gọi lại cho Khách hàng để xác nhận việc thanh toán, giao và nhận sản phẩm.

Bước 7iSteel VN tiến hành chuẩn bị đơn hàng và kết nối với đối tác vận chuyển để tiến hành giao hàng (đối với phương thức giao hàng “Isteel VN giao hàng”) hoặc liên hệ thời gian giao hàng (đối với phương thức giao hàng “Khách hàng tự lấy hàng”).

Trường hợp Khách hàng có yêu cầu hủy đơn hàng trước khi iSteel VN gửi hàng cho đơn vị vận chuyển hoặc sản phẩm chưa được vận chuyển, Khách hàng vui lòng liên hệ hotline (028) 2223 7888 để được hỗ trợ, giải quyết.


 

订购指南

 

第一步骤:在iSteel VN主页(isteelvn.com)的搜索框中输入感兴趣的产品。

1.png

步骤:创建账户并成功登录后,点击需要购买的商品,然后点击“购买”将商品加入购物车。

 

2.png

3.png

 

第三步骤:如客户尚未验证企业信息,客户应填写与企业相关的信息。iSteel VN将在客户下订单和付款之前检查和验证上述信息。

4.png

第四步骤:客户选择“支付方式”和“送货方式”

1.  全额付款的形式"

1.1.   客户选择“全额支付”,点击“提交订单”,对所订购的产品进行银行转账/授权支付等形式的在线支付。

5.png

1.2.  客户点击“立即付款”继续付款或“查看订单”查看所下订单信息。

6.png

1.3.  选择支付方式,支付方式,查看支付金额。客户完成支付后上传支付凭证(支付凭证,包括:支付单,转账单成功)

 

7.png

 

2.采用货到付款的方式

2.1.   客户选择“货到付款”,点击“发送订单”,即可在线下单订购产品。

8.png

2.2. 客户点击“确认订单”继续付款或“查看订单”查看所下订单信息。

9.png

2.3.在订单确认步骤,客户重新检查订单详细信息并单击“确认订单”

10.png

2.4. 客户可以在订单成功后查看付款期限

11.png

第五步骤:iSteel VN 在系统上接收订单。

第六步骤:iSteel VN 回电客户确认产品的付款、交付和接收。

第七步骤iSteel VN准备订单并联系运输合作伙伴发货(发货方式为“Isteel VN 交货”)或联系发货时间(发货方式为“客户自提”) ).

如果客户在iSteel VN 将货物发送给承运人或产品尚未发货之前要求取消订单,请联系热线(028)2223 7888 寻求支持和解决。


 

ORDERING GUIDES

Step 1. Search products you are interested in by entering the name of the product in the search box on the iSteel VN homepage (isteelvn.com).

1.png

Step 2. Once you have created an account and successfully logged in, click on the item you want to purchase, then click "Buy" to add the item to your shopping cart.

 

2.png

3.png

 

Step 3. If you have not verified the company information, please fill in the information related to the company. iSteel VN will check and verify the above information before the you place an order and make payment.

4.png

Step 4. Customer chooses "Payment Method" and "Shipping Method"

1.  With the form of "Full payment"

1.1. Customers choose "Pay in full", click "Submit Order" to make online payment in the form of bank account transfer/Authorized payment for ordered products.

5.png

1.2.  Customers click "Pay Now" to proceed with payment or "View Order" to check the order information placed.

6.png

1.3.  Select Payment method, type of payment and check payment amount.Customers upload payment documents after completing payment (payment documents, including: Payment order, transfer order success)

 

7.png

 

2. Customers choose "Pay on delivery", click "Send order" to place an online order for the ordered product.

8.png

2.2. Customers click "Confirm Order" to proceed with payment or "View Order" to check the order information placed.

9.png

2.3.  At the Order Confirmation step, the Customer rechecks the order details and clicks "Confirm Order"

10.png

2.4. Customer can check Payment Term after order successfully

11.png

Step 5 iSteel VN receives orders on the system.

Step 6. iSteel VN calls the Customer back to confirm the payment, delivery and receipt of the product.

Step 7. iSteel VN prepares the order and connects with the shipping partner to deliver the goods (for the delivery method “Isteel VN delivers”) or contact the delivery time (for the delivery method). delivery “Customer picks up goods by himself”).

In case the customer has a request to cancel the order before iSteel VN sends the goods to the carrier or the product has not been shipped, please contact the hotline (028) 2223 7888 for support and settlement.