Xin chào, chào mừng bạn đến với trang web của iSteelVN Mời đăng nhập Đăng ký miễn phí

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng Quý khách hàng đến mua hàng tại iSteel VN. Sau khi truy cập vào website www.isteelvn.com để tham khảo hoặc mua hàng, Quý khách đã đồng ý tuân thủ và ràng buộc với những quy định của iSteel VN như sau:

1.           Quy định chung

1.1.      www.isteelvn.com (iSteel VN) là website thuộc quản lý của CÔNG TY CỔ PHẦN I STEEL VN, được thiết lập nhằm mục đích phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, cung ứng dịch vụ của iSteel VN.  

1.2.      Định nghĩa chung

-      Người Bán là Công ty cổ phần I Steel VN.

-      Người mua ( Khách hàng ) là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập đang hoạt động theo pháp luật Việt Nam và/ hoặc có hiện diện thương mại tại Việt Nam. Người mua phải đăng ký tài khoản để thực hiện giao dịch

-      Thành viên là bao gồm cả Người Mua và Người tham khảo thông tin, thảo luận tại website.

-      Nội dung Điều khoản sử dụng này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia website phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế này.

2.                   Quy trình đặt hàng, thanh toán vận chuyển và đổi hàng

Xem chi tiết tại mục: Hướng dẫn đặt hàng và thanh toán; Chính sách đổi hàng.

3.                   Quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của iSteel VN

3.1        Chịu trách nhiệm thông báo Website thương mại điện tử bán hàng này tới Bộ Công Thương theo quy định.

3.2        Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực và không vi phạm pháp luật trên website này.

3.3        Có nghĩa vụ thu thập thông tin của khách hàng chỉ nhằm phục vụ cho việc xây dựng cơ sở khách hàng tiềm năng, quảng bá dịch vụ và thực hiện các mục tiêu kinh doanh khách không vi phạm pháp luật.

3.4        Có quyền và có trách nhiệm thông báo cho khách hàng về việc thay đổi chính sách, điều khoản, điều kiện giao dịch trên website.

4.           Quyền, trách nhiệm, và nghĩa vụ của Khách hàng

4.1.      Truy cập, tham khảo và sử dụng thông tin công khai trên website nhằm mục đích không vi phạm pháp luật.

4.2.      Không được thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bao gồm nhưng không giới hạn ở thương hiệu, nhãn hiệu, bản quyền và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện hành. Khi có yêu cầu từ iSteel VN, khách hàng phải ngay lập tức chấm dứt hành vi vi phạm của mình.

4.3.      Nghĩa vụ cung cấp chính xác, đầy đủ thông tin cho iSteel VN để làm căn cứ cung cấp dịch vụ một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

5.           Điều khoản khác

iSteel VN có quyền, và có thể phát hành những điều chỉnh nội dung toàn bộ các chính sách tại website bất cứ thời điểm nào bằng cách cập nhật lên website, Khách hàng nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng


 

使用条款

欢迎在iSteel VN平台购买。进入www.isteelvn.com网站进行浏览或购买,您同意遵守以下iSteel VN的规定:

1.           一般规定

1.1 www.iSteel VN.com(iSteel VN)是I STEEL VN JOINT STOCK COMPANY 管理的网站,旨在促进贸易、提供服务。

1.2.      一般定义

-      卖家是I STEEL VN JOINT STOCK COMPANY

-      买家(客户)是按照越南法律和/或在越南有商业存在的组织或企业。买家必须注册帐户才能进行交易。

-      会员包括买家与在网站浏览、进行讨论的人。

-      本《使用条款》的内容符合越南现行法律。会员在加入网站时,必须了解其对越南现行法律的法律责任,并承诺遵守本条款的内容。

4.           付款,运输,换货流程

请参阅以下详细信息:订购和付款指南;换货政策。

5.              iSteel VN权利,责任,与义务

3.1        负责按规定向工贸部进行本电子商务网站备案。

3.2        负责提供完整,真实且不违法的信息。

3.3        为建立潜在客户群、推广服务和实现其他不违反法律规定的业务目标时有收集客户信息的义务。

3.4        有权利与义务向客户通知有关本网站交易的政策、条款和条件的变更。

4.           客户的权利,义务,与责任

4.1.      以不违反法律规定为目的访问、参考、使用网站上的公开信息。

4.2根据越南知识产权的现行法律规定,不得实施侵犯知识产权的行为,包括但不限于商标、品牌、版权和其他知识产权对象。如收到iSteel VN的通知,客户必须立即停止其违规行为。

4.3.      客户有义务为iSteel VN提供准确、完整的信息,作为iSteel VN提供快速、准确服务的基础。

5.           其他条款

iSteel VN有权并可以随时发布、调整网站上的全部条款,客户在使用或访问网站时需知晓这些具有约束力的条款。


TERMS OF USE

Welcome to iSteel VN. By accessing www.isteelvn.com website to browse or make purchases, you agree to comply with the following iSteel VN regulations:

1.            General rules

1.1.      www.isteelvn.com (iSteel VN) is a website under the management of I STEEL VN JOINT STOCK COMPANY. This website is established for the purpose of trade promotion and services.

1.2.       General definition

-      The seller is I Steel VN Joint Stock Company.

-      Buyer (Customer) means an organization or enterprise established, operating under the laws of Vietnam and/or having a commercial presence in Vietnam. The buyer must register an account to make the transaction.

-      Members include buyers and people who refer to information and discuss on the website.

-      The content of these Terms of Use complies with the current regulations of Vietnam. When participating on the website, members must find out their legal responsibilities towards the current laws of Vietnam and commit to comply with the contents of this Regulation.

6.        Ordering, shipping, payment, and exchange processes

 

7.                   Rights, Reponsibilities and Obligations of iSteel VN

3.1       Be responsible for notifying this e-commerce website to the Ministry of Industry and Trade according to regulations.

3.2        Be responsible for providing complete, truthful, and non-illegal information on this website.

3.3        Having the obligation to collect customer information for the purpose of building a potential customer base, promoting services and carrying out business objectives without violating the law.

3.4        Having the right and responsibility to notify customers about changing policies, terms and conditions of transactions on the website.

4.            Rights, Responsibilities, and Obligations of the Customer

4.1.      Access, reference, and use publicly available information on the website for purposes that do not violate the law.

4.2.       Not to commit acts of infringing upon intellectual property rights including but not limited to trademark, brand, copyrights and other intellectual property objects in accordance with the provisions of the current Vietnam Intellectual Property Law. Upon request from iSteel VN, the customer must immediately stop his/her violation.

4.3.      Have the obligation to provide iSteel VN with accurate and complete information as the basis for iSteel VN to provide fast and accurate service.

5.            Other terms

iSteel VN reserves the right and may post and adjust all policies on the website at any time. Customers should regularly visit the website to acknowledge these terms when using.