你好,欢迎来到iSteelVN平台 请登录 免费注册

运输政策

 

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

1.           Các phương thức giao nhận sản phẩm

o  Khi Khách hàng đặt sản phẩm qua website: www.isteelvn.com thì Đơn hàng sẽ được xử lý trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ và phản hồi lại thông tin cho Khách hàng về việc thanh toán, giao và nhận sản phẩm.

o  Phương thức giao và nhận sản phẩm: Được thực hiện bởi nhân viên hoặc đối tác vận chuyển của iSteel VN hoặc Khách hàng nhận hàng trực tiếp tại kho hàng của iSteel VN.

2.           Thời hạn ước tính cho việc giao hàng

Khu vực vận chuyển

Khu   vực

 

Thời   gian giao hàng

Khu vực Hồ     Chí Minh và các tỉnh lân cận

 

Nội thành   HCM

 

05 ngày

 

Ngoại thành   HCM (…..) và các tỉnh lân cận (trừ khu vực Vũng Tàu, Bình Phước)

 

05 ngày

 

Khu vực các     tỉnh/thành phố khác

 

Nội thành

 

Chưa hỗ trợ

 

 

Ngoại thành

 

Giao hàng liên tỉnh

 

Trường hợp việc giao hàng kéo dài hơn nhưng chỉ xảy ra trong những Sự kiện bất khả kháng, hoặc các trường hợp sau đây:

o  Người giao hàng của iSteel VN không liên lạc được với Khách hàng để giao Sản phẩm;

o  Địa chỉ giao Sản phẩm Khách hàng cung cấp không chính xác hoặc quá khó tìm

o  Đơn hàng của iSteel VN tăng đột biến khiến việc xử lý đơn hàng bị chậm.

-        Lưu ý:

o  Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao Sản phẩm, iSteel VN sẽ có thông tin kịp thời cho Khách hàng và tạo cơ hội để Khách hàng có thể hủy đơn hàng nếu muốn;

o  Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Sự kiện bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn: Quyết định của Chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền, chiến tranh, bạo động, nổi loạn, dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn, hoặc bất kỳ sự kiện nào có tính chất tương tự.

3.           Phí giao Sản phẩm

o  Phí giao hàng trong Khu vực Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận sẽ căn cứ vào khoảng cách, lộ trình giao hàng và sẽ được thỏa thuận trước với Khách hàng.

o  Các đơn hàng khác: Tùy theo đơn hàng, Sản phẩm, khoảng cách và lộ trình giao hàng mà phí giao hàng sẽ có mức phí giao hàng khác nhau.

4.           Phân định trách nhiệm của đơn vị vận chuyển.

4.1        Quyền và nghĩa vụ của Bên vận chuyển:

-        Nghĩa vụ của Bên vận chuyển:

o  Bảo đảm vận chuyển Sản phẩm đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn.

o  Giao Sản phẩm cho người có quyền nhận.

o  Chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở Sản phẩm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

o  Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.

o  Bồi thường thiệt hại cho Bên thuê vận chuyển trong trường hợp Bên vận chuyển để mất, hư hỏng Sản phẩm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

o  Bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho Bên thuê vận chuyển nếu để Sản phẩm bị mất hoặc hư hỏng. Trường hợp bất khả kháng dẫn đến Sản phẩm vận chuyển bị mất, hư hỏng hoặc bị hủy hoại trong quá trình vận chuyển thì Bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

-        Quyền của Bên vận chuyển:

o  Kiểm tra sự xác thực của Sản phẩm, của vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác.

o  Từ chối vận chuyển Sản phẩm không đúng với loại Sản phẩm đã thỏa thuận trong Hợp đồng vận chuyển.

o  Yêu cầu Bên thuê vận chuyển thanh toán đủ cước phí vận chuyển đúng thời hạn.

o  Từ chối vận chuyển Sản phẩm cấm giao dịch, Sản phẩm có tính chất nguy hiểm, độc hại.

o  Trường hợp được bên thuê vận chuyển yêu cầu thu hộ tiền từ khách hàng bằng email, bên vận chuyển được thu hộ từ khách hàng với số tiền không vượt quá 20.000.000 đồng/lần giao dịch và phải bàn giao tiền thu hộ cho bên thuê vận chuyển trong vòng 24 giờ sau khi trừ đi chi phí thu hộ theo thoả thuận giữa hai bên.

4.2        Quyền và nghĩa của Bên thuê vận chuyển:

-        Nghĩa vụ của Bên thuê vận chuyển:

o  Trả đủ tiền cước phí vận chuyển cho Bên vận chuyển theo đúng thời hạn, phương thức đã thỏa thuận.

o  Cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến Sản phẩm vận chuyển để bảo đảm an toàn cho Sản phẩm vận chuyển.

o  Bên thuê vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho Bên vận chuyển và người thứ ba về thiệt hại do Sản phẩm vận chuyển có tính chất nguy hiểm, độc hại mà không có biện pháp đóng gói, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.

§  Quyền của Bên thuê vận chuyển:

o  Yêu cầu Bên vận chuyển chuyên chở Sản phẩm đến đúng địa điểm, thời điểm đã thỏa thuận.

o  Trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại Sản phẩm đã thuê vận chuyển.

o  Thu đầy đủ số tiền bán hàng do bên vận chuyện thu hộ từ khách hàng.运输政策

1.产品交付方式

o  客户在www.isteelvn.com网站订购产品时,我们将在24(二十四)小时内处理订单,并向客户反馈跟付款、交付、和接收产品有关的信息。

o  产品交付和接收方式:由iSteel VN的员工或运输合作伙伴运送、客户直接在iSteel VN的仓库提货。

2.交货预计期限

运输区域

区域

交货时间

胡志明地区及周边省份

 

胡志明城区

05天

 

胡志明郊区(…..) 和周边省份(头顿、平福除外)

 

05天

 

外省市地区

 

城市

 

暂不支持

郊区/Suburbs

跨市送货

在不可抗力事件或以下情况发生时会延长交货时间:

o  iSteel VN的运货员无法联系到客户;

o  客户提供的产品收货地址不正确或地址难以送达

o  iSteel VN的订单量激增,导致订单处理缓慢

o  iSteel VN's orders spiked, resulting in slow order processing.

注意:

o  如果产品交付出现延迟,iSteel VN将及时向客户提供信息,如客户需取消订单,会满足客户需求;

o  不可抗力事件是指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件。不可抗力事件包括但不限于:政府或有权机关的决定、战争、暴乱、叛乱、流行病、自然灾害、火灾或任何其他性质类似的事件。

 

3.运费

o  胡志明地区及邻近省份的交货费用将根据距离、交货路线而决定,并会提前与客户协商确定。

o  其他订单:根据不同的订单、产品、距离和送货路线,运费会有所不同

4.界定承运人的责任

4.1承运人的权利与义务

   -承运人的义务

o  确保将产品按时完整、安全地运输到指定地点。

o  将产品交付给有权接收的人

o  承担与产品运输相关的费用,除非另有约定。

o  依法购买民事责任保险

o  在运输单位丢失或损坏产品的情况下向承租人进行赔偿,除非另有约定或法律另有规定。

o  如果产品丢失或损坏,承运人将赔偿承租人。 因不可抗力导致货物在运输过程中灭失、损坏或毁坏,承运人不承担损害赔偿责任,除另有约定或法律另有规定以外。

-承运方的权利:

o  检查产品、提单或其他等效运输文件的真实性。

o  拒绝运送不符合运输合同已约定的产品类型的产品。

o  要求承租人按时足额支付运费。

o  拒绝运输禁止交易的产品,危险和有毒性的产品。

o  承租人要求通过电子邮件向客户收取款项的,承运人应向客户收取不超过20,000,000越南盾/次交易,并在扣除双方协议的收款费用后24小时内将收款交给承租人。

4.2承租人的权力与义务:

-承租人的义务:

o  按约定的期限和方式向承运方全额支付运费。

o  提供有关运输产品的必要信息,以确保运输产品的安全。

o  承租人应当赔偿承运方及第三方因运输产品具有危险性和毒性,且在运输过程中未采取包装和安全措施而造成的损失进行赔偿。

-承租人的权力:

o  要求承运方在约定的时间内将产品运输到约定的地点。

o  直接或指定第三人重新接收已租用运输的产品。

o  全额收取由运输方向客户收取的销售款。

 

  

SHIPPING POLICY

1.            Product delivery methods

o  When the customer places an order through the website www.isteelvn.com, we will process the order within 24 (twenty-four) hours and provide the customer with information related to payment, delivery, and receipt of the product.

o  Product delivery and receiving method: deliver by staff or shipping partners of iSteel VN, or customers pick up goods at iSteel VN's warehouse.

2.            Estimated Delivery Time.

Shipping area

Area

Delivery time

Ho Chi Minh   Area and neighboring provinces

Ho Chi Minh inner city

05 days

Ho Chi Minh suburbs(…..) and neighboring provinces (except Vung   Tau, Binh Phuoc)

05 days

Areas of   other provinces/cities

inner city

Not yet supported

 

 

Suburbs

Intercity   delivery

The delivery time will be extended in the event of force majeure or the following circumstances:

o  The delivery man of iSteel VN could not contact the customer;

o  The delivery address of the product customer provided is incorrect or difficult to find

o  iSteel VN's orders spiked, resulting in slow order processing.

-         Notice:

o  If there is a delay in product delivery, iSteel VN will notify the customer immediately and provide the customer with the opportunity to cancel the order if required;

o  A force majeure event is an event that occurs objectively, cannot be foreseen and cannot be remedied even though all necessary and permissible measures have been applied. Force majeure events include but are not limited to: Government or competent authority decisions, war, riot, rebellion, epidemic, natural disaster, fire, or any event of a similar nature.

 

3.            Delivery fee

3.1       Delivery fee in Ho Chi Minh Area and neighboring provinces will be based on the distance, delivery route and will be agreed in advance with the customer.

3.2        Other orders: depending on the order, product, distance and delivery route, the delivery fee will be different.

4.            Defining the responsibility of the carrier.

4.1         Rights and obligations of the carrier

-Obligations of the carrier

o  Ensure that products arrive at the designated location on time and in a complete and safe manner.

o  Delivery of the product to the person entitled to receive it.

o  Unless otherwise agreed, bear the costs associated with shipping the product.

o  Purchase civil liability insurance in accordance with the law.

o  If the carrier loses or damages the product, the charterer will be compensated, unless otherwise agreed or otherwise required by law.

o  The carrier shall compensate the charterer for damage if the products are lost or damaged. The carrier is not liable for loss, damage to, or destruction of the goods caused by force majeure, unless otherwise agreed or otherwise provided by law.

-         Rights of carriers:

o  Check the authenticity of the product, bill of lading or other equivalent shipping documents.

o  Refuse to ship products that do not match the type of products agreed upon in the contract of carriage.

o  Request the charterer to pay the freight in full and on time.

o  Refuse to ship prohibited products, dangerous and toxic products.

o  In the case the charterer requests to collect money from the customer by email, the carrier may collect from the customer an amount not exceeding VND 20,000,000/transaction and must hand over the collected money to the charterer within 24 hours after deducting collection costs as be agreed between the two parties.

4.2         The rights and obligations of the charterer

-The obligations of the charterer:

o  Pay the carrier the full amount of freight in the prescribed manner within the agreed period.

o  Provide the necessary information about the transported products to ensure the safety of the products.

o  The shipping hirer must compensate the carrier and the third party for damage caused by the dangerous and toxic nature of the transported Products without any measures to pack and ensure safety during transportation.

-         Rights of the charterer

o  Request the carrier to ship the products to the agreed location within the agreed time.

o  Directly or designate a third party to re-accept the products that have been rented and transported.

o  Collect the full amount of sales that the shipping carrier collects from the customer.