Hello, Welcome to iSteelVN! Login Sign up

Member registration agreement

 


Platform Service Agreement

THỎA THUẬN DỊCH VỤ NỀN TẢNG TÍCH HỢP ISTEEL VN

 

1 Overview/Tổng quát

2 Definition/Định nghĩa

3 Registration and account/Đăng ký và tài khoản

4 Specifications for the use of ISTEEL VN integrated platforms/Quy tắc sử dụng Nền tảng tích hợp ISTEEL VN

5 Service description of ISTEEL VN integrated platform /Mô tả dịch vụ Nền tảng tích hợp ISTEEL VNVN

6 Rights and Responsibilities of Isteel VN integrated Platform/Quyền và Trách nhiệm của Nền Tảng tích hợp ISTEEL VN

7 Dispute Resolution/Giải quyết tranh chấp

8  Termination of the agreement/Về việc Chấm dứt thỏa thuận

 Other conventions/Thỏa thuận khác

You are welcome to sign this "Isteel VN Integrated Platform User Service Agreement" with all Isteel VN integrated platform operators and use our platform services! Please be sure to read carefully and fully understand the relevant terms of this agreement. If you have any questions about this agreement, you can consult the platform customer service. When you fill in the information as prompted on the registration page and click "read and agree", this agreement constitutes a legal document binding on both parties. In the process of reading the agreement, if you do not agree to the relevant agreement or any of its terms, you should immediately stop the registration process.

Hoan nghênh bạn cùng ký kết "Thỏa thuận dịch vụ sử dụng nền tảng tích hợp Isteel VN" với các nhà điều hành nền tảng tích hợp Isteel VN và sử dụng các dịch vụ nền tảng của chúng tôi! Vui lòng đọc kỹ và hiểu đầy đủ nội dung của các điều khoản liên quan trong thỏa thuận này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thỏa thuận này, bạn có thể tư vấn dịch vụ khách hàng của nền tảng. Khi bạn điền thông tin vào trang đăng ký và nhấp vào "đã đọc và đồng ý", thỏa thuận này sẽ trở thành văn bản pháp lý ràng buộc cả hai bên. Trong quá trình đọc thỏa thuận, nếu bạn không đồng ý với thỏa thuận liên quan hoặc bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận, bạn nên dừng ngay quá trình đăng ký.

Your filling in the Registration Site and clicking "read and agree" will be construed as your binding acceptance and consent by this Isteel VN Integrated Platform User Service Agreement with an enterprise that has the information is as follows:

Name of enterprise: I STEEL VN JOINT STOCK COMPANY

Tax code     : 0316624808

Adresss     : Commercial and Services Area (1st Floor), No. L0.02, 99 Nguyen Thi Thap Street, Tan Phu Ward, District 07, Ho Chi Minh City, Vietnam

Việc bạn điền thông tin vào trang đăng ký và nhấp vào "đã đọc và đồng ý" sẽ được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc bởi Thỏa thuận dịch vụ sử dụng nền tảng tích hợp Isteel VN này với một doanh nghiệp có thông tin như sau:

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN I STEEL VN

Mã số doanh nghiệp: 0316624808

Địa chỉ: Khu Thương Mại Dịch Vụ (tầng 01), số L0.02, 99 Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Điu lut thnht Overview/ Tổng quát

1.1 The "Isteel VN Integrated Platform User Service Agreement" (hereinafter referred to as the "User Service Agreement") aims to promote open, transparent, sharing, and accountable business rules to protect the Isteel VN Integrated Platform (hereinafter referred to as the "Integrated Platform" or "Platform") The legitimate rights and interests of members to create and maintain a harmonious online business environment.

"Thỏa thuận dịch vụ nền tảng tích hợp Isteel VN" (sau đây gọi tắt là "Thỏa Thuận") nhằm mục đích thúc đẩy các quy tắc kinh doanh cởi mở, minh bạch, chia sẻ và có trách nhiệm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Người dùng trên nền tảng tích hợp Isteel VN (sau đây gọi tắt là "Nền tảng Isteel VN") nhằm xây dựng và duy trì môi trường kinh doanh trực tuyến hòa hợp 

1.2 The Integrated Platform http://www.isteelvn.com/index.html is an e-commerce platform operated by I STEEL VN JOINT STOCK COMPANY (hereinafter referred to as "Isteel VN"), adopts B2B transaction form, and provides one-stop trading of bulk commodities. The platform has the ownership and operation rights of various products and services Owned by Isteel VN.

Nền tảng Isteel VN là một nền tảng thương mại điện tử tại website: http://www.isteelvn.com/index.html được điều hành và sở hữu bởi Công ty Cổ phần I STEEL VN (sau đây gọi tắt là "Isteel VN"), áp dụng các hình thức giao dịch B2B và cung cấp nền tảng thương mại điện tử giao dịch một cửa cho hàng hóa số lượng lớn Nền tảng Isteel VN được tích hợp với các nền tảng tích hợp khác của Isteel VN.

 

1.3This agreement applies to users who use any product or service on the integrated platform. As long as the platform product or service is used, this agreement will restrict the user. At that time, the user should not assume that the content of this agreement has not been read or the platform has not obtained Questions and answers are based on claiming that the agreement is invalid, or requesting the cancellation of this agreement. The users must fill the information in the Registration Site and click “read and agree” before using any product or service on the Platform.

Thỏa thuận này áp dụng cho Người dùng sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên Nền tảng Isteel VN. Một khi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của nền tảng, Thỏa Thuận này sẽ hiệu lực với người dùng. Lúc này, người dùng không được lấy lý do chưa đọc nội dung thỏa thuận hoặc chưa nhận được giải đáp cho các thắc mắc để nói rằng thỏa thuận không hợp lệ hoặc yêu cầu hủy bỏ thỏa thuận. Người dùng phải điền thông tin vào trang đăng ký và nhấp vào "đã đọc và đồng ý" trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên Nền tảng Isteel VN.

 

1.4The Integrated Platform has the right to formulate relevant product or service management rules in accordance with this agreement.

Nền tảng Isteel VN có quyền xây dựng các quy tắc quản lý sản phẩm hoặc dịch vụ có liên quan theo thỏa thuận này.

1.5Users and tourists are equal in the applicable rules, except for differences caused by differences in business models, scope and content.

Người dùng và khách truy cập đều bình đẳng trong các quy tắc hiện hành, ngoại trừ những khác biệt do sự khác nhau về mô hình kinh doanh, phạm vi và nội dung.

1.6The Integrated Platform has the right to supervise the online business of the members through the platform, and has the right to reasonably verify the authenticity of payment and delivery of goods between members.

Nền tảng Isteel VN có quyền giám sát hoạt động kinh doanh trực tuyến của các thành viên thông qua nền tảng, đồng thời có quyền xác minh tính xác thực một cách hợp lý đối với việc thanh toán và giao nhận hàng hóa giữa các thành viên.

1.7All behaviors in the use of The Integrated Platform shall comply with national laws, administrative regulations, departmental rules and other normative documents, as well as relevant agreements signed with the Isteel VN Integrated Platform, and shall not violate the public interests or public morals, and shall not harm the legitimate rights and interests of others. Does not violate this agreement and related rules and regulations.

Mọi hoạt động trong việc sử dụng Nền tảng Isteel VN sẽ tuân thủ theo những văn bản quy tắc như luật pháp quốc gia, quy định hành chính, quy tắc của phòng ban..., cùng các thỏa thuận có liên quan đã ký với Nền tảng Isteel VN và sẽ không vi phạm lợi ích công cộng hoặc đạo đức công cộng, không làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, không vi phạm các quy tắc, quy định có liên quan thỏa thuận này.

Điu lut thhai  Definition Định nghĩa

2.1

Trading subjects on the Isteel VN Platform include:

Các chủ thể giao dịch trên Nền tảng Isteel VN bao gồm:

a. 

Users: Tourists, registered users, and authenticated users are collectively referred to as users; Buyer, Seller. In which, Authenticated Users include: Enterprise Membership; Individual membership.

Người dùng, bao gồm: Người lướt Web; Người dùng đã đăng ký và Người dùng được chứng nhận; Người Mua, Người Bán. Trong đó, Người dùng được chứng nhận bao gồm: Hội viên doanh nghiệp; Hội viên cá nhân.  

b. Isteel VN.

2.2

Tourists: refer to non-registered users of The Integrated Platform.

Người lướt Web: Là người dùng không đăng ký nền tảng tích hợp.

2.3

Registered users: refers to users who have filled the information in the Registration Site and clicked "read and agree" and have not submitted relevant certificates or have submitted relevant certificates but have not passed the review and certification of the integrated platform, that is, registered members.

Người dùng đã đăng ký: Là người dùng đã điền thông tin vào trang đăng ký và nhấp vào "đã đọc và đồng ý" và chưa nộp các giấy tờ liên quan hoặc đã nộp nhưng chưa được Nền tảng Isteel VN xét duyệt xác nhận.

2.4

Authenticated users: refers to enterprise users and individual users filled the information in the Registration Site and clicked "read and agree", have submitted relevant certificates, and have passed the audit and certification of the integrated platform. Authenticated Users include: Enterprise Membership and Individual membership.

Người dùng được chứng nhận: Là người dùng doanh nghiệp hay cá nhân đã ký "Thỏa thuận dịch vụ người dùng" với nền tảng tích hợp, đã nộp các giấy tờ liên quan và đã được Nền tảng Isteel VN kiểm duyệt xác nhận. Người dùng được chứng nhận bao gồm: Hội viên doanh nghiệp và Hội viên cá nhân.

2.5

Corporate Membership: Refers to the user should be a corporate legal person or other organization established in accordance with the laws of Socialist Republic of Vietnam, possess the qualifications to engage in related businesses, and complete the business license, organization code certificate, tax registration certificate, corporate invoice information, and legal representative After passing the verification and certification of the ID card and other information on the integrated platform, you can enjoy the products and services open to the enterprise on the integrated platform.

Hội viên doanh nghiệp: Là người dùng phải là người đại diện pháp luật của công ty hoặc tổ chức khác được thành lập theo pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có đủ điều kiện tham gia vào các lĩnh vực kinh doanh liên quan và đã có giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông tin xuất hóa đơn doanh nghiệp và chứng minh của người đại diện pháp luật... Sau khi được Nền tảng Isteel VN xác minh và xét duyệt thông qua, bạn có thể sử dụng các sản phẩm và dịch vụ dành cho doanh nghiệp trên Nền tảng Isteel VN.

2.6

Individual members: Refers to users who do not have the certification of company-related information, but complete natural person ID and other information. After the comprehensive platform has passed the verification and certification, they can enjoy some products and services open to individuals.

Hội viên cá nhân: Là người dùng không có chứng nhận thông tin liên quan đến doanh nghiệp nhưng đã điền đầy đủ thông tin như CMND, thẻ căn cước...Sau khi được Nền tảng Isteel VN xác nhận có thể sử dụng các sản phẩm và dịch vụ dành riêng cho cá nhân.

2.7

Buyer is an individual or organization wishing to search for and buy goods posted for sale on the Platform. Buyers include: Individual Members, Corporate Members and Isteel VN.

Người Mua là cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm kiếm và mua hàng hóa được đăng bán trên Nền tảng Isteel VN. Người Mua bao gồm: Hội viên cá nhân, Hội viên doanh nghiệp và Isteel VN.

2.8

Seller is an individual or organization whose goods are listed for sale on the Platform. Sellers include: Corporate members and Isteel VN.

Người Bán là cá nhân, tổ chức có hàng hóa được đăng bán trên Nền tảng Isteel VN. Người Bán bao gồm: Hội viên doanh nghiệp và Isteel VN.

Điu lut thba  Registration and Account Đăng ký và tài khoản

3.1

Visitors log on to the website of the integrated platform and can only browse the information permitted by their authority and cannot use the relevant functions of the integrated platform; registered users and authenticated users can browse all the information of the integrated platform and can use the relevant functions of the integrated platform.

Khi Người lướt web đăng nhập vào trang web của Nền tảng Isteel VN và chỉ có thể thấy giới hạn các nội dung được cho phép và không thể sử dụng các chức năng liên quan của Nền tảng Isteel VN; người dùng đã đăng ký và người dùng được chứng nhận có thể thấy được tất cả thông tin của nền tảng tích hợp và có thể sử dụng các chức năng liên quan của Nền tảng Isteel VN.

3.2

Users should carefully read the entire content of this agreement before using platform services. Regardless of whether the user has actually read the content of this agreement before using the platform service, as long as the user uses the platform service, this agreement will impose restrictions on the user. At that time, the user should not ask the user if he has not read the content of this agreement or has not obtained the platform. For reasons such as answering questions, claim that this agreement is invalid, or request that this agreement be cancelled.

Người dùng nên đọc kỹ toàn bộ nội dung của Thỏa thuận này trước khi sử dụng các dịch vụ của Nền tảng Isteel VN. Bất kể người dùng đã thực sự đọc nội dung của Thỏa thuận này trước khi sử dụng dịch vụ Nền tảng Isteel VN hay chưa, chỉ cần người dùng sử dụng dịch vụ Nền tảng Isteel VN, thỏa thuận sẽ có các hạn chế đối với người dùng. Khi đó, người dùng không được lấy lý do chưa đọc nội dung của Thỏa Thuận hoặc chưa được Nền tảng Isteel VN giải đáp các thắc mắc để cho rằng thỏa thuận không hợp lệ hoặc yêu cầu hủy bỏ Thỏa Thuận.

3.3

The user agrees to all the terms of the registration agreement and completes the registration and certification procedures before becoming a certified user of the integrated platform. Users should provide registration information to the platform in good faith to ensure that the registration information provided is true, accurate, complete, legal and effective. If the user registration information changes, the registration information should be updated in time. If the registration information provided by the user is illegal, untrue, inaccurate, or incomplete, the user shall bear the corresponding responsibilities and consequences arising therefrom, and the integrated platform reserves the right to terminate the user's use of the platform's services.

Người dùng đồng ý với tất cả các điều khoản của thỏa thuận đăng ký và hoàn thành các thủ tục đăng ký và chứng nhận trước khi trở thành người dùng được chứng nhận của Nền tảng Isteel VN. Người dùng nên cung cấp thông tin đăng ký cho Nền tảng Isteel VN một cách thiện chí để đảm bảo thông tin đăng ký được cung cấp là trung thực, chính xác, đầy đủ, có hiệu lực hợp pháp. Nếu thông tin đăng ký của người dùng có bất kỳ thay đổi, thông tin cần được cập nhật kịp thời. Nếu thông tin đăng ký do người dùng cung cấp là bất hợp pháp, không trung thực, không chính xác hoặc không đầy đủ, người dùng sẽ phải chịu các trách nhiệm trước những kết quả do việc này gây nên, đồng thời Nền tảng Isteel VN có quyền ngừng cung cấp các dịch vụ của Nền tảng Isteel VN cho Người dùng đó.

3.4

After completing the verification of the business license, organization code certificate, tax registration certificate, enterprise invoicing information, legal representative ID card and other information authentication, corporate members have both buyer and seller qualifications. Buyers and sellers should be legal representative of enterprises or other organizations established in accordance with the laws of Socialist Republic of Vietnam, and have the qualifications to engage in related businesses. The specific information authentication conditions of buyers and sellers can be found in the trading rules of each product and service of the integrated platform.

Sau khi hoàn tất việc xác minh các thông tin như giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông tin hóa đơn doanh nghiệp, CMND người đại diện pháp luật..., hội viên doanh nghiệp đồng thời có đủ tư cách Người Mua và tư cách Người Bán. Người Mua và Người Bán phải là người đại diện pháp luật của công ty hoặc các tổ chức khác được thành lập theo luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và có đủ điều kiện để tham gia vào các hoạt động kinh doanh liên quan. Người dùng có thể tham khảo các điều kiện xác thực thông tin của Người Mua và Người Bán trong mục quy tắc giao dịch các sản phẩm và dịch vụ của Nền tảng Isteel VN.

3.5

After completing the authentication of natural person ID card and other information, individual members can have the qualifications to engage in related businesses according to the trading rules of each product and service of the integrated platform.

Sau khi hoàn tất việc xác thực CMND và các thông tin khác, hội viên cá nhân có thể có đủ tư cách để tham gia vào các hoạt động kinh doanh có liên quan theo quy tắc giao dịch các sản phẩm và dịch vụ của Nền tảng Isteel VN.

3.6

After the user is successfully registered, account information such as user name and password will be generated, and the user can change the user's password according to the comprehensive platform regulations. Users should carefully and reasonably save and use their user names and passwords, and must not lend their accounts registered on the platform to others for use. Otherwise, users should bear all the responsibilities arising therefrom, and bear joint and several liability with the actual user. If anyone is found to use the user's account improperly or in any other situation that may endanger the user's account security, the user should immediately notify the platform in an effective manner and request the platform to suspend related services.

Sau khi Người dùng đăng ký thành công, các thông tin tài khoản như tên đăng nhập và mật khẩu sẽ được tạo và Người dùng có thể thay đổi mật khẩu theo các quy định của Nền tảng Isteel VN. Người dùng nên lưu, sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu của mình một cách cẩn thận và hợp lý, đồng thời không được cho người khác mượn tài khoản của mình đã đăng ký trên Nền tảng Isteel VN để sử dụng, nếu không Người dùng phải chịu mọi trách nhiệm do việc này gây ra và chịu trách nhiệm liên đới đối với Người dùng thực tế. Nếu phát hiện bất kỳ ai sử dụng không đúng tài khoản của Người dùng hoặc có bất kỳ trường hợp nào khác có thể gây nguy hiểm cho bảo mật tài khoản của Người dùng, Người dùng phải thông báo ngay cho Nền tảng Isteel VN bằng phương thức hữu hiệu và ngay lập tức yêu cầu Nền tảng Isteel VN tạm dừng các dịch vụ liên quan.

3.7

When completing the registration or activation process, you should accurately and completely provide and update your information according to the prompts on the corresponding page of the integrated platform to make it true, timely, complete and accurate. When national laws and regulations clearly stipulate that the integrated platform, as an e-commerce operator, must verify the information of users (such as Sellers, etc.), the integrated platform will check and verify your information from time to time in accordance with the law, and you should cooperate to provide the latest , True, complete and effective information.

Khi hoàn tất quá trình đăng ký hoặc kích hoạt, bạn nên cung cấp chính xác, đầy đủ và cập nhật thông tin của mình theo hướng dẫn trên trang website của Nền tảng Isteel VN. Trong trường hợp Cơ quan quản lý Nhà nước đưa ra các luật quy định cụ thể rằng Nền tảng Isteel VN với tư cách là nhà điều hành thương mại điện tử phải xác minh thông tin của Người dùng (ví dụ Người Bán, v.v.), Nền tảng Isteel VN sẽ kiểm tra và xác minh thông tin của bạn theo quy định của pháp luật, và bạn phải thiện chí hợp tác để cung cấp thông tin mới nhất, trung thực, đầy đủ và hiệu quả.

3.8

Where national laws and regulations clearly require that the integrated platform, as an e-commerce operator, must publicize the information of users (such as Sellers, etc.), you should cooperate with the integrated platform and continue to publicize relevant information on the platform in accordance with the law.

Trong trường hợp Cơ quan quản lý Nhà nước đưa ra các quy định yêu cầu cụ thể rằng Nền tảng Isteel VN với tư cách là nhà điều hành thương mại điện tử phải công khai thông tin của Người Dùng (ví dụ Người Bán, v.v.), người dùng nên hợp tác với Nền tảng Isteel VN công khai thông tin có liên quan trên Nền tảng Isteel VN theo quy định của pháp luật.

3.9

The integrated platform has the right to formulate and modify this agreement and the product and service rules of the integrated platform from time to time as needed. The Platform will notify you within 7 days in advance from the expected date of change in terms of the Agreement, policy. After the formulation and modification are completed, if the user does not agree to the relevant amendments and changes, the platform service should be stopped immediately. If the user continues to use the platform services, it means that the user accepts the revised agreement and related rules.

Nền tảng Isteel VN có quyền bổ sung và chỉnh sửa Thỏa Thuận này và các quy tắc chi tiết cho các sản phẩm và dịch vụ của Nền tảng Isteel VN tùy từng thời điểm khi cần thiết. Nền tảng Isteel VN sẽ thông báo thông tin tới bạn trước 7 ngày từ ngày dự kiến thay đổi điều khoản của Thỏa Thuận, chính sách. Sau khi việc bổ sung và chỉnh sửa hoàn tất, nếu người dùng không đồng ý với các điều khoản bổ sung, chỉnh sửa, người dùng nên lập tức dừng việc sử dụng các dịch vụ của nền tảng. Nếu người dùng tiếp tục sử dụng các dịch vụ nền tảng, tức người dùng đồng ý với những điều khoản bổ sung và chỉnh sửa trong thỏa thuận.

Điu lut th  Specifications for the use of integrated platforms
Quy tắc sử dụng Nền tảng Isteel VN

4.1
In the process of using the service on the integrated platform, you commit to abide by the following agreements:
Trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Nền tảng Isteel VN, bạn cam kết tuân thủ các quy định sau:

a. 

All actions implemented in the process of using platform services must comply with the provisions and requirements of law, regulations in Vietnam and other normative documents and platform rules, and do not violate social public interests or public morals, and do not harm the legitimate rights and interests of others. Does not violate this agreement and related rules.  In case you violate the foregoing undertakings and have any legal consequences (Includes damaging to any third party), if you are an individual member, you should independently bear all legal responsibilities in your own name; if you are an authorized representative of a corporate member, you should bear all legal responsibilities in your company's name. The legal representative of your company shall bear joint liability.

Trong quá trình sử dụng dịch vụ Nền tảng Isteel VN, mọi hoạt động phải tuân thủ theo các văn bản quy chuẩn như luật pháp Việt Nam, quy định quốc gia...và các quy định, yêu cầu của quy tắc Nền tảng Isteel VN, đồng thời không vi phạm lợi ích, đạo đức xã hội, không làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác và không vi phạm các quy tắc liên quan đến Thỏa Thuận này. Nếu bạn là hội viên cá nhân vi phạm các cam kết nêu trên dẫn đến bất kỳ hậu quả pháp lý nào bao gồm việc gây thiệt hại cho bất kỳ bên thứ ba, bạn phải tự chịu mọi trách nhiệm pháp lý dưới danh nghĩa của mình; nếu bạn là đại diện được ủy quyền của hội viên doanh nghiệp, công ty phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý, bạn hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty phải liên đới chịu mọi trách nhiệm pháp lý.

b. 

In the course of the transaction, abide by the principle of good faith, do not take unfair competition behavior, do not disturb the normal order of platform services, and do not engage in behaviors unrelated to platform services.

Trong quá trình giao dịch, tuân thủ nguyên tắc thiện chí, không nên có hành vi cạnh tranh không lành mạnh, không làm xáo trộn trật tự của dịch vụ Nền tảng Isteel VN và không thực hiện các hành vi không liên quan đến dịch vụ Nền tảng Isteel VN.

c. 

No commercial use of any data on the integrated platform, including but not limited to the use of the information displayed on the integrated platform in any way without the prior written consent of Isteel VN.

Không sử dụng bất kỳ dữ liệu nào trên Nền tảng Isteel VN cho mục đích thương mại, bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng thông tin được hiển thị trên Nền tảng Isteel VN theo bất kỳ  hình thức nào như sao chép, truyền bá... mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Isteel VN.

d. 

Do not use any device, software or routine to interfere or attempt to interfere with the normal operation of the integrated platform or any transactions or activities that are being conducted on the integrated platform. You must not take any action that will cause an unreasonably large data load on the integrated platform network equipment.

Không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc lập trình để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Nền tảng Isteel VN hoặc bất kỳ giao dịch, hoạt động nào đang được thực hiện trên Nền tảng Isteel VN. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành vi nào để tải dữ liệu lớn bất hợp lý trên thiết bị mạng của Nền tảng Isteel VN.

e. 

Do not act to discredit the Isteel VN Platform in any form.

Không hành động gây mất uy tín của Nền tảng Isteel VN dưới mọi hình thức.

f. 

Do not limit or prevent other Users from using and enjoying the features of the Platform.

Không hạn chế hoặc ngăn cản Người dùng khác sử dụng và hưởng các tính năng của Nền tảng Isteel VN.

g. 

Do not submit or transmit information that violates the provisions of the VN Isteel Platform, is illegal, threatening, abusive, libelous, defamatory, obscene, non-aesthetic, offensive or any other type of information is not Come on.

Không gửi hoặc chuyển các thông tin vi phạm quy định của Nền tảng Isteel VN, bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đúng đắn nào.

h. 

Do not send or transmit spam, information about contests, survey information, or text messages to other Users whether for commercial purposes or not.

Không gửi hoặc chuyển thư rác, thông tin về các cuộc thi, thông tin khảo sát, hoặc nhắn tin tới các Người dùng khác bất kể với mục đích thương mại hay không.

 

4.2 You understand and agree:

Bạn đã hiểu và đồng ý:

a. 

Based on the documents and information collected, The Platform has the right to unilaterally determine whether you have violated the above-mentioned commitments, and deal with it or terminate the service to you in accordance with the applicable rules of the unilateral determination result, without your consent or prior notice to you.

Căn cứ trên các tài liệu và thông tin thu thập được, Nền tảng Isteel VN có quyền đơn phương xác nhận bạn có vi phạm các cam kết nêu trên hay không đồng thời có quyền đơn phương xử lý hoặc chấm dứt dịch vụ cho bạn dựa theo kết quả xác nhận trên các quy tắc hiện hành mà không cần bạn đồng ý hoặc thông báo trước cho bạn.

b. 

Based on the need to maintain the order of products and services of The Platform and transaction security, The Platform has the right to perform operations such as closing the corresponding transaction order in the event of malicious purchases that disrupt the normal market order.

Dựa trên nhu cầu duy trì trật tự các sản phẩm và dịch vụ của Nền tảng Isteel VN và bảo mật giao dịch, Nền tảng Isteel VN có quyền thực hiện các hoạt động như đóng lệnh giao dịch tương ứng trong trường hợp mua hàng với ý xấu phá vỡ trật tự giao dịch thông thường trên thị trường.

c. 

The effective legal documents of the national administrative or judicial authorities confirm that you have violated the law or tort, or the integrated platform, based on its own judgment, believes that your behavior is suspected of violating the terms of this agreement and/or relevant rules or suspected of violating laws and regulations As required, Isteel VN Commerce has the right to publicize your suspected violations of laws or contracts and the measures that have been taken against you on the integrated platform.

Khi có văn bản pháp lý đang có hiệu lực của cơ quan hành chính hoặc tư pháp quốc gia xác nhận rằng bạn đã vi phạm pháp luật hoặc thông qua nhận định của Nền tảng Isteel VN cho rằng hành vi của bạn bị nghi ngờ vi phạm các điều khoản của Thỏa Thuận này và / hoặc nghi ngờ quy phạm các quy tắc liên quan, các quy định của pháp luật, Isteel VN có quyền công khai các hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Thỏa Thuận đáng ngờ của bạn và các biện pháp đã được áp dụng để ngăn cản bạn trên Nền tảng Isteel VN.

d. 

If you are suspected of violating the relevant laws or the provisions of this agreement, causing the integrated platform to suffer any loss, or subject to any third-party claim, or any administrative department's punishment, you shall compensate the integrated platform for the losses and ( Or) Expenses incurred, including reasonable attorney fees.

Nếu bạn bị nghi ngờ vi phạm pháp luật hoặc các quy định có trong Thỏa Thuận này, làm cho Nền tảng Isteel VN có bất kỳ tổn thất nào hoặc phải nhận khiếu nại từ bên thứ ba hoặc chịu bất kỳ hình thức xử phạt nào của cơ quan quản lý hành chính, bạn sẽ phải bồi thường cho Nền tảng Isteel VN về những tổn thất và / hoặc các chi phí phát sinh bao gồm phí luật sư hợp lý.

e. 

The resource/goods/service prices, quantity, availability and other information on The Integrated Platform may change at any time, and this platform will not make special notice. Due to the huge amount of resource/product/service information on the website, although this site will do its best to ensure the accuracy of the resource/product/service information you browse, due to the existence of objective reasons such as well-known Internet technical factors, the website of this Platform The displayed information may have a certain lag or error, you know and understand this situation.

Các tài nguyên / hàng hóa / giá cả dịch vụ, số lượng, tồn kho và các thông tin khác trên Nền tảng Isteel VN có thể thay đổi bất cứ lúc nào và Nền tảng Isteel VN này sẽ không đưa ra thông báo đặc biệt. Do lượng thông tin về tài nguyên / hàng hóa / dịch vụ trên Nền tảng Isteel VN rất lớn, mặc dù Nền tảng Isteel VN sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác của các thông tin về tài nguyên / hàng hóa / dịch vụ mà bạn tra được, nhưng do tồn tại những nguyên nhân khách quan như yếu tố kỹ thuật Internet...mà những thông tin hiển thị trên Nền tảng Isteel VN có thể chậm trễ hoặc sai sót, mong bạn hiểu và thông cảm trước các tình huống trên.

Điều lut th5  Service description of The Integrated Platform
Mô tả dịch vụ Nền tảng Isteel VN

5.1

The default trading hours of The Integrated Platform are in principle 09:00-11:30 in the morning and 13:30-16:30 in the afternoon from Monday to Friday. The platform seller can also customize the trading time according to actual needs. The platform has the right to adjust the trading time in the event of force majeure, system abnormality and other risk situations. If there is any change in trading hours, the platform will promptly issue an announcement to inform.

Giờ giao dịch mặc định của Nền tảng Isteel VN là buổi sáng 09: 00-11: 30 và buổi chiều 13:30-16:30 từ thứ Hai đến thứ Sáu. Người Bán trên Nền tảng Isteel VN cũng có thể tùy chỉnh thời gian giao dịch theo nhu cầu thực tế. Nền tảng Isteel VN có quyền điều chỉnh thời gian giao dịch trong các tình huống rủi ro như trường hợp bất khả kháng, hệ thống bất thường.... Nếu có bất kỳ thay đổi nào về giờ giao dịch, Nền tảng Isteel VN sẽ nhanh chóng đưa ra thông báo.

5.2

The Platform provides members with diversified products and services. Users can directly refer to the relevant service procedures and implementation rules on the product-related pages.

Nền tảng Isteel VN cung cấp cho Hội viên đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ. Người dùng có thể trực tiếp tham khảo các quy trình dịch vụ và quy tắc thực hiện trên các trang có liên quan đến sản phẩm.

5.3

The Integrated Platform has the right to add or change various products or services of the Platform based on business conditions or objective conditions of the system, and the changes will be notified in a timely manner through The Platform Announcement. Unless otherwise specified, it will be effective from the date of announcement.

Nền tảng Isteel VN có quyền thêm hoặc thay đổi các sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau của Nền tảng Isteel VN dựa trên điều kiện kinh doanh hoặc điều kiện khách quan của hệ thống và các thay đổi sẽ được thông báo kịp thời trên trang website của Nền tảng Isteel VN. Thông báo có hiệu lực từ ngày công bố, trừ khi có quy định khác.

5.4

Telephone calls, mobile phone text messages, faxes, and Integrated Platform announcements are all effective ways for The Integrated Platform to deliver information to members. All messages that have been sent are deemed to have been effectively delivered to members.

Nền tảng Isteel VN sẽ truyền tải thông tin đến các hội viên thông qua điện thoại, tin nhắn, fax và thông báo trên Nền tảng Isteel VN. Tất cả các thông tin đã được gửi đi được xem là đã thành công thông báo hội viên.

 

Điều lut th6 Rights and Responsibilities of Isteel VN integrated Platform

Quyền Và Trách Nhiệm Của Nền Tảng Isteel VN

6.1. 

Rights of Isteel VN integrated Platform

Quyền của Nền Tảng Isteel VN

a. 

The Isteel VN Platform has the right to supervise/ manage the User's business performed on the Isteel VN Platform, and at the same time has the right to reasonably verify the authenticity of the payment as well as delivery activities of User's merchandise.

Nền tảng Isteel VN có quyền giám sát/ quản lý hoạt động kinh doanh của Người dùng được thực hiện trên Nền tảng Isteel VN, đồng thời có quyền xác minh tính xác thực một cách hợp lý đối với các hoạt động thanh toán và giao nhận hàng hóa của Người dùng.

b. 

Request the User who is a user of the Isteel VN Platform to post information on the Isteel VN Platform to provide the following information after registering an account on the Isteel VN Platform: Name and address of the trader or organization or name and permanent address of the individual; Number, date of issue and place of issue of the business registration certificate of the trader or number and date of issue of identity card, citizen's identity to the individual; Email; Phone number; Certificate of business conditions for goods with business conditions (if any).

Yêu cầu Người dùng là người sử dụng Nền tảng Isteel VN để đăng thông tin trên Nền tảng Isteel VN cung cấp các thông tin sau khi đăng ký tài khoản trên Nền tảng Isteel VN: Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân hoặc số, ngày cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân với cá nhân; Email; Số điện thoại; Giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa có điều kiện kinh doanh (nếu có).   

c. 

Provide services to the Users after completing the conditions and procedures given by the Isteel VN Platform.

Tiến hành cung cấp dịch vụ cho những Người dùng sau khi đã hoàn thành các điều kiện, thủ tục mà Nền tảng Isteel VN nêu ra.

d. 

Check the information of the Users posting on the Isteel VN Platform, especially information on prices and description of goods.

Kiểm tra thông tin của các Người dùng đưa lên Nền tảng Isteel VN, đặc biệt là thông tin về giá cả và mô tả hàng hóa.

e. 

Send a warning letter via email, delete the post or terminate the User's account in case of identifying the User violating the provisions of the Isteel VN Platform.

Gửi thư cảnh báo thông qua email, xóa bài đăng hoặc chấm dứt hoạt động tài khoản của Người dùng trong trường hợp xác định Người dùng vi phạm các quy định của Nền tảng Isteel VN.

f. 

Take all necessary measures to ensure the security of the User's information related to trade secrets.

Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Người dùng.

g. 

Prevent and remove from the Isteel VN Platform posts goods in the list of posts and services banned from business in accordance with law.

Ngăn chặn và loại bỏ khỏi Nền tảng Isteel VN các bài đăng hàng hóa thuộc danh mục bài đăng, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

h. 

Remove from the Isteel VN Platform other posts with illegal content when self-discovering or receiving an authentic reflection on these information.

Loại bỏ khỏi Nền tảng Isteel VN những bài đăng có nội dung vi phạm pháp luật khác khi tự phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

6.2. 

Obligations of the Isteel VN Platform

Nghĩa vụ của Nền Tảng Isteel VN

a. 

Develop as well as implement inspection and supervision mechanism in order to ensure that the provision of information of Users on the Isteel VN Platform is fully accurate in accordance with law.

Xây dựng, thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Người dùng trên Nền tảng Isteel VN được thực hiện chính xác đầy đủ theo đúng quy định pháp luật.

b. 

Registrate with the Ministry of Industry and Trade for “The Isteel VN Platform” provides e-commerce services in accordance with the law and publishes registered information on the Isteel VN Platform.

Đăng ký với Bộ Công Thương về Nền tảng Isteel VN cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định pháp luật và công bố các thông tin đã đăng ký lên Nền tảng Isteel VN.

c. 

Develop and publish on the Isteel VN Platform the regulations on the operation of the e-commerce trading floor.

Xây dựng và công bố trên Nền tảng Isteel VN quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử.

d. 

Store registration information of traders, organizations and individuals using the Isteel VN Platform and regularly update relevant changes and addition information.

Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân sử dụng Nền tảng Isteel VN và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

e. 

Provide information about the currrent business situation in service of e-commerce statistics, inspection, examination and violation handling as the request of competent state agencies.

Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử, hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

f. 

Assist state agencies in investigating illegal business practices, providing registration information, transaction history and other documents about the subjects of criminal acts on the Isteel Platform VN.

Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên Nền tảng Isteel VN.

g. 

Take measures to handle promptly when detecting or receiving a complaint about business operation violated the law on the Isteel VN Platform.

Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên Nền tảng Isteel VN.

 

Điu lut thứ 7 Dispute Resolution

Giải quyết tranh chấp

 7.1. 

In case a Business Member, Individual Member requests Isteel VN Platform and / or another Business Member, Individual Member to compensate / apologize etc. due to problems arising from transactions performed on the Isteel Platform VN, Isteel VN Platform and / or Those Business Member, Individual Member are requested to work together to solve the problem.

Trường hợp Hội viên doanh nghiệp, Hội viên cá nhân yêu cầu Nền tảng Isteel VN và/hoặc Hội viên doanh nghiệp, Hội viên cá nhân khác bồi thường/xin lỗi v.v do vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên Nền tảng Isteel VN thì Nền tảng Isteel VN và/hoặc Hội viên doanh nghiệp, Hội viên cá nhân được yêu cầu đó phải cùng hợp tác để giải quyết vấn đề.

 7.2. 

Steps to solve problems of Business Members, Individual Members:

Step 1: Business Members, Individual Members inform to Isteel VN Platform how to send email to email address: _________________; or Call 028 2253 5533; or Mail to Department of Customers Service of  I STEEL VN Joint Stock Company, address: K0.01, Commercial and Services Area (1st Floor), 99 Nguyen Thi Thap Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Step 2: The Sales Department of Isteel VN Platform will receive the information of Business Members, Individual Members. Depending on the nature and extent of the problem, Isteel VN Platform will have specific solutions to support Business Members, Individual Members to resolve such disputes.

In the case of the Business Member, the Individual Member problem is only related to the Isteel VN Platform. Isteel VN Platform will contact itself to handle requests of Business Members, Individual Members.

In case the issue of the Business Member, the Individual Member problem is related to another Business Member or Individual Member, Isteel VN Platform will transfer information on that matter to related member.

Step 3: Isteel VN Platform requires Business Members, Individual Members to make claims / apologies, etc., to provide enough information related to the problem including: Problems to be handled, documents documents, evidence, proof emails and specific claims (eg claim; apology etc).

Step 4: In case the problem is among Business Members, Individual Members, Isteel VN Platform acts as a neutral third party to mediate or negotiate between Business Members, Individual Members. In case of disputes and complaints beyond the capabilities and authority of the VN Isteel Platform, the Isteel VN Platform encourge Business Members, Individual Members to resolve the dispute and complaints in accordanc with Law by competent state agencies.

The time limit for receiving and processing complaints about problems of Business Members, Individual Members is 03 (three) working days from the time the Platform receives complaints.

The Platform respects and seriously implements the legal regulations on the protection of consumers' interests. Isteel VN Platform will provide information related to Business Members, Individual Members, if Isteel VN Platform is requested by Business Members, Individual Members or if Business Members, Individual Members (related to disputes) request.

Business Members, Individual Members are responsible for actively solving problems.

Business Members, Individual Members must report to the management board of Isteel VN Platform, after completing the settlement of disputes. In case of determining the error of Business Members, Individual Members, Isteel VN Platform can report violations to Business Members, Individual Members or suspend / terminate and remove all information. , post of corporate member, individual member at fault on Isteel VN Platform and at the same time request corporate member, individual member at fault to comply with agreement with corporate member, individual member that.

If negotiation is not successful, Business Members, Individual Members have the right to seek intervention from a legal authority to ensure the legitimate interests of the parties.

Các bước giải quyết vấn đề của Hội viên doanh nghiệp, Hội viên cá nhân:

Bước 1: Hội viên doanh nghiệp, Hội viên cá nhân thông tin đến Nền tảng Isteel VN vấn đề của mình cách gửi email tới địa chỉ email: _________________; hoặc Gọi đến số điện thoại 028 2253 5533; hoặc Gửi thư đến địa chỉ Bộ phận Chăm sóc khách hàng, Công ty Cổ Phần I Steel VN, địa chỉ: K0.01, Khu Thương Mại Tầng 01, 99 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM.

Bước 2: Bộ phận kinh doanh của Nền tảng Isteel VN sẽ tiếp nhận các vấn đề mà Hội viên doanh nghiệp, Hội viên cá nhân thông tin, tùy theo tính chất và mức độ của vấn đề thì Nền tảng Isteel VN sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Hội viên doanh nghiệp, Hội viên cá nhân để giải quyết tranh chấp đó.

Trường hợp vấn đề của Hội viên doanh nghiệp, Hội viên cá nhân chỉ liên quan tới Nền tảng Isteel VN. Nền tảng Isteel VN sẽ tự liên hệ để giải quyết yêu cầu của Hội viên doanh nghiệp, Hội viên cá nhân.

Trường hợp vấn đề của Hội viên doanh nghiệp, Hội viên cá nhân liên quan tới Hội viên doanh nghiệp, Hội viên cá nhân khác thì Nền tảng Isteel VN sẽ chuyển thông tin về vấn đề đó sang Hội viên doanh nghiệp, Hội viên cá nhân đó.

Bước 3: Nền tảng Isteel VN yêu cầu Hội viên doanh nghiệp, Hội viên cá nhân đưa ra yêu cầu bồi thường/xin lỗi v.v phải cung cấp đủ thông tin liên quan đến vấn đề bao gồm: Vấn đề cần xử lý, các tài liệu, chứng cứ, email chứng minh và Yêu cầu cụ thể (ví dụ: đòi bồi thường; xin lỗi v.v.).

Bước 4: Trường hợp vấn đề là giữa các Hội viên doanh nghiệp, Hội viên cá nhân thì Nền tảng Isteel VN đứng ra làm bên thứ 3 hòa giải giữa các Hội viên doanh nghiệp, Hội viên cá nhân hoặc tiến hành thương lượng với Hội viên doanh nghiệp, Hội viên cá nhân. Trong trường hợp tranh chấp, khiếu nại nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Nền tảng Isteel VN thì Nền tảng Isteel VN sẽ yêu cầu Hội viên doanh nghiệp, Hội viên cá nhân đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Thời gian tiếp nhận và xử lý phản ánh về vấn đề từ Hội viên doanh nghiệp, Hội viên cá nhân là 03 (ba) ngày làm việc kể từ thời điểm Nền tảng Isteel VN nhận được phản ánh từ Hội viên doanh nghiệp, Hội viên cá nhân.

Nền tảng Isteel VN tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nền tảng Isteel VN sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến Hội viên doanh nghiệp, Hội viên cá nhân nếu được Hội viên doanh nghiệp, Hội viên cá nhân hoặc Hội viên doanh nghiệp, Hội viên cá nhân (liên quan đến tranh chấp) yêu cầu.

Hội viên doanh nghiệp, Hội viên cá nhân có trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề.

Hội viên doanh nghiệp, Hội viên cá nhân sau khi giải quyết xong tranh chấp phải báo lại cho ban quản trị Nền tảng Isteel VN. Trong trường hợp xác định lỗi của Hội viên doanh nghiệp, Hội viên cá nhân, Nền tảng Isteel VN có thể thông báo vi phạm tới Hội viên doanh nghiệp, Hội viên cá nhân hoặc đình chỉ/ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ thông tin, bài đăng của Hội viên doanh nghiệp, Hội viên cá nhân có lỗi trên Nền tảng Isteel VN đồng thời yêu cầu Hội viên doanh nghiệp, Hội viên cá nhân có lỗi thực hiện đúng thỏa thuận với Hội viên doanh nghiệp, Hội viên cá nhân kia.

Nếu thương lượng hòa giải không thành thì Hội viên doanh nghiệp, Hội viên cá nhân nào cũng có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của các bên.

Điều lut th8 About the termination of the agreement
Về việc chấm dứt thỏa thuận

8.1

You, the Users, agree that the integrated platform will terminate part or all of the platform services provided to you, freeze or permanently freeze (cancel) your account on the premise that it determines that you have breached this Agreement.

Người dùng đồng ý rằng Nền tảng Isteel VN sẽ chấm dứt việc cung cấp một phần hoặc toàn bộ dịch vụ Nền tảng Isteel VN cho Người dùng, đóng băng hoặc đóng băng vĩnh viễn (hủy) tài khoản của Người dùng với tiền đề Nền tảng Isteel VN xác định rằng Người dùng đã vi phạm Thỏa Thuận.

9.2 In the following circumstances and based on the fact as well as documents collected, the Integrated Platform has the right to terminate this Agreement directly by canceling the account:

Trong các trường hợp sau và dựa trên các căn cứ, tài liệu thu thập được, Nền tảng Isteel VN có quyền trực tiếp chấm dứt Thỏa Thuận bằng cách hủy tài khoản:

a. 

After the Integrated Platform terminates providing services to the User, the User who is suspected of through directly or indirectly or through the name of another individual or organization continues to register as a User on the Integrated Platform.

Sau khi Nền tảng Isteel VN ngừng cung cấp dịch vụ cho Người dùng, Người dùng bị nghi ngờ trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc thông qua danh nghĩa của cá nhân, tổ chức khác tiếp tục đăng ký là Người dùng trên Nền tảng Isteel VN;

b. 

The main content of the User’s registration information is dishonest or inaccurate or untimely or incomplete;

Nội dung chính trong thông tin đăng ký của Người dùng là không trung thực hoặc không chính xác hoặc không kịp thời hoặc không đầy đủ;

c. 

When this Agreement is changed, the User informs the Integrated Platform that the User not willing to accept the new service agreement;

Khi Thỏa Thuận này được thay đổi, Người dùng thông báo cho Nền tảng Isteel VN rằng Người dùng không chấp nhận Thỏa Thuận dịch vụ mới;

d. 

Other integrated platforms believe that services should be terminated.
Các nền tảng tích hợp khác cho rằng các dịch vụ nên được chấm dứt.

9.3The User can cancel your account through the relevant page of the Platform or contact the customer service, When meets the Account Cancellation Conditions required by the Integrated Platform. If the Integrated Platform considers and agrees with User’s requirement, that Account can be cancelled (permanently frozen). At that time, the contractual relationship of the User and the Integrated Platform based on this Agreement is terminated. After Account is cancelled (permanently frozen), the Integrated Platform has no obligation to retain or disclose to the User any information of Account. If the User decides to terminate all business operations on the Integrated Platform, the User should submit an application for account cancellation to the Platform and publish relevant information on the homepage of the Platform 30 days in advance.
Người dùng có thể hủy tài khoản của mình thông qua trang có liên quan của Nền tảng Isteel VN hoặc liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng khi đáp ứng Các điều kiện hủy tài khoản theo yêu cầu của Nền tảng Isteel VN. Nền tảng Isteel VN xem xét và đồng ý, tài khoản của Người dùng có thể bị hủy (đóng băng vĩnh viễn). Khi đó, Thỏa thuận giữa Người dùng và Nền tảng Isteel VN sẽ bị chấm dứt. Sau khi tài khoản của Người dùng bị hủy (đóng băng vĩnh viễn), Nền tảng Isteel VN không có nghĩa vụ giữ lại hoặc tiết lộ cho Người dùng bất kỳ thông tin nào trong tài khoản của Người dùng. Nếu Người dùng quyết định chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh trên Nền tảng Isteel VN, Người dùng nên gửi đơn đăng ký hủy tài khoản cho Nền tảng Isteel VN và công bố thông tin liên quan trên trang chủ của Nền tảng Isteel VN trước 30 ngày.

 

8.4 The User agrees with that after the termination of your contractual relationship with the integrated platform, Isteel VN still enjoys the following rights:

Người dùng đồng ý rằng sau khi chấm dứt quan hệ hợp đồng với Nền tảng Isteel VN, Isteel VN vẫn được hưởng các quyền sau:

 

a. 

Continue to save registration information and all transaction information of the User in the using Integrated Platform services period  .

Tiếp tục lưu thông tin đăng ký và tất cả thông tin giao dịch của Người dùng trong quá trình sử dụng dịch vụ Nền tảng Isteel VN.

b. 

If you violate the law or breach this Agreement and/or rules during your use of the Integrated Platform services, the Integrated Platform still requires you to fulfill your obligations under this Agreement.

Nếu Người dùng vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Thỏa Thuận này và / hoặc các quy tắc khác trong quá trình Người dùng sử dụng các dịch vụ Nền tảng Isteel VN, Nền tảng Isteel VN vẫn có thể yêu cầu Người dùng thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thỏa Thuận này.

c. 

The Integrated Platform will comply with the lawfulness, fairness and necessity principles to record and save the product and service information, transaction information and information of activities occurring during the use of the Platform. The Platform will use the collected information to provide practical functions, propose content and personalize services to Users, even if this Agreement has been terminated.
Nền tảng Isteel VN sẽ tuân theo các nguyên tắc hợp pháp, chính đáng và cần thiết để ghi chép và lưu lại thông tin sản phẩm và dịch vụ, thông tin giao dịch và thông tin các hoạt động diễn ra trong quá trình sử dụng nền tảng. Nền tảng Isteel VN sẽ sử dụng thông tin thu thập được để cung cấp cho Người dùng các chức năng thiết thực, đề xuất nội dung và cá nhân hóa các dịch vụ ngay cả khi Thỏa Thuận này đã bị chấm dứt.

8.5 

After Isteel VN suspends or terminates the provision of the Platform services to Users, your transactions before the suspension or termination of the service shall be handled in accordance with the following principles, as well as you shall deal with it independently and fully bear any disputes, losses or increases arising from the following processing Any costs. Besides, you should ensure that the Integrated Platform is free from any loss or incurring any costs:

Sau khi Isteel VN tạm ngừng hoặc chấm dứt việc cung cấp các dịch vụ Nền tảng Isteel VN cho Người dùng, các giao dịch của Người dùng trước khi tạm ngừng hoặc chấm dứt dịch vụ sẽ được xử lý theo các nguyên tắc sau và bạn sẽ giải quyết việc đó một cách độc lập và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong mọi tranh chấp, tổn thất hoặc các chi phí phát sinh từ quá trình xử lý và phải đảm bảo rằng Nền tảng Isteel VN không bị tổn thất hoặc phát sinh bất kỳ chi phí nào:

a. 

If the goods that User has uploaded to the Integrated Platform before the service is suspended or terminated have not been traded, the the Integrated Platform has the right to delete the relevant information of the goods at the same time as the service is suspended or terminated.
Nếu các hàng hóa mà Người dùng đã đăng tải lên Nền tảng Isteel VN trước khi dịch vụ bị tạm ngừng hoặc chấm dứt vẫn chưa được giao dịch, Nền tảng Isteel VN có quyền xóa thông tin liên quan của các hàng hóa đó khi dịch vụ bị tạm ngừng hoặc chấm dứt.

b. 

If the User performed a transaction as well as obtained the Purchase and Sale contract before the service is suspended or terminated, but the contract has not been actually performed, the Platform rights to delete the Purchase and Sale contract and related information about trading items.

Nếu Người dùng đã thực hiện giao dịch và đã có được hợp đồng mua bán trước khi dịch vụ bị tạm ngừng hoặc chấm dứt, nhưng hợp đồng chưa thực sự được thực hiện, Nền tảng Isteel VN có quyền xóa hợp đồng mua bán và thông tin liên quan về các hàng hóa giao dịch.

8.6

The Integrated Platform has the right to revise the Agreement/ transaction rules, and the revised content will be publicized at least seven days before the implementation.

Nền tảng Isteel VN có quyền chỉnh sửa Thỏa Thuận / quy tắc giao dịch, nội dung chỉnh sửa sẽ được thông báo ít nhất 07 (bảy) ngày trước khi thực hiện.

8.7

The Integrated Platform has the right to implement warnings, suspend or terminate services and other measures for the violation of laws and regulations by the operators on the platform in accordance with this Agreement and promptly publicize them.

Nền tảng Isteel VN có quyền thực hiện và kịp thời công bố các cảnh báo, tạm dừng hoặc chấm dứt dịch vụ... đối với việc vi phạm luật và quy định của các nhà khai thác trên Nền tảng Isteel VN theo Thỏa Thuận này.

8.8

If the intellectual property right holder believes that its intellectual property has been infringed, the Integrated Platform has the right to take necessary measures such as deleting, blocking, disconnecting, and terminating transactions and services on the platform operators based on the preliminary evidence of infringement provided by the intellectual property right holder.

Nếu chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ cho rằng tài sản trí tuệ của mình đã bị vi phạm, Nền tảng Isteel VN có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết như xóa, chặn, ngắt kết nối và chấm dứt các giao dịch và dịch vụ trên Nền tảng Isteel VN dựa trên bằng chứng vi phạm sơ bộ do chủ thể quyền sở hữu trí tuệ cung cấp.

8.9

Immediately, in any cases of the Agreement termination, (and in any case within three days):

Trong mọi trường hợp chấm dứt Thỏa Thuận, ngay lập tức (và trong mọi trường hợp trong vòng ba ngày):

a. 

You must pay any amount owed to Platform (which will immediately become due upon termination or expiration) and, for this purpose, the Isteel VN Platform will be entitled to deduct the relevant amount from your account.

Bạn phải thanh toán bất kỳ khoản tiền nào còn nợ Nền tảng Isteel VN (khoản tiền này sẽ ngay lập tức đến hạn phải trả khi chấm dứt hoặc hết hạn)và, vì mục đích này, Nền tảng Isteel VN sẽ được quyền khấu trừ khoản tiền có liên quan từ tài khoản của bạn.

b. 

The Platform or Successor or Transferee / Transferor of The Platform will transfer or pay in cash to you the remaining balance in your account. Fees incurred (if any) will be paid by you.

Nền tảng Isteel VN hoặc Bên kế thừa hoặc Bên nhận chuyển nhượng/chuyển giao của Nền tảng Isteel VN sẽ chuyển khoản hoặc thanh toán bằng tiền mặt cho bạn số tiền còn lại trong tài khoản. Phí phát sinh (nếu có) sẽ do bạn chi trả.  

c. 

In the event that you breach the Agreement and cause damage to Isteel VN / Isteel VN Platform, you are solely responsible for all liability on your own behalf; If you are an authorized representative of Business Members, the company and the individuals involved must bear all legal liability.

Trường hợp bạn vi phạm Thỏa Thuận và gây thiệt hại cho Isteel VN/ Nền tảng Isteel VN, bạn phải tự chịu mọi trách nhiệm pháp lý dưới danh nghĩa của mình; nếu bạn là đại diện được ủy quyền của Hội viên doanh nghiệp, công ty và các cá nhân liên quan phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý

Điều lut th9  Other agreements/Thỏa thuận khác

9.1The conclusion, interpretation, performance and effectiveness of this Agreement are governed by the laws of Socialist Republic of Vietnam. In the event that the terms of this Agreement conflict with the applicable law, these terms will be completely reinterpreted in accordance with the law, and other valid terms will continue to be valid.

Việc ký kết, giải thích, thực hiện và hiệu lực của Thỏa Thuận này được quản lý bởi luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa các điều khoản của Thỏa Thuận này và luật hiện hành, các điều khoản này sẽ được giải thích lại đầy đủ theo quy định của pháp luật, các điều khoản hợp lệ khác sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực.

9.2You confirm that when completing the registration process or actually using the service in a manner permitted by other Integrated Platforms, you should have the civil capacity required by the laws of the Socialist Republic of Vietnam to suit your behavior. If you do not have the aforementioned civil capacity for your behavior, you and your guardian shall bear the corresponding consequences in accordance with the law, and the Integrated Platform has the right to terminate the service provided to you and cancel your account. If you register on the integrated platform on behalf of a company or other legal entity, you declare and warrant that you have the right to make the company or the legal entity subject to this agreement.

Người dùng xác nhận rằng khi hoàn tất quá trình đăng ký hoặc thực sự sử dụng dịch vụ theo cách được các nền tảng tích hợp khác cho phép, Người dùng phải có năng lực hành vi dân sự theo yêu cầu của luật pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nếu Người dùng không có năng lực hành vi dân sự nói trên đối với hành vi của mình, Người dùng và người giám hộ của Người dùng sẽ chịu trách nhiệm trước các kết quả phát sinh từ đó theo quy định của pháp luật và Nền tảng Isteel VN có quyền chấm dứt dịch vụ được cung cấp cho Người dùng và hủy tài khoản của Người dùng. Nếu Người dùng đại diện cho một công ty hoặc pháp nhân khác đăng ký trên Nền tảng Isteel VN, Người dùng phải cam kết đảm bảo rằng Người dùng có quyền làm cho công ty hoặc pháp nhân đó tuân theo Thỏa Thuận này.

9.3

Except for the fault of the Integrated Platform, you should deal with all the results of your actions under your account (including but not limited to online signing of various agreements, publishing information, inquiries/quotations, selling/purchasing products, providing/ordering services, and disclosing information, etc.) Be responsible for.

Ngoại trừ các lỗi của Nền tảng Isteel VN, Người dùng sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các kết quả trong tài khoản của Người dùng (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ký trực tuyến các thỏa thuận khác nhau, công bố thông tin, yêu cầu / báo giá, bán / mua sản phẩm, dịch vụ cung cấp / đặt hàng, tiết lộ thông tin, v.v.) .

9.4

If the User has any dispute about the content of this Agreement or its implementation, both of parties shall try their best to resolve it through friendly negotiation; if the negotiation fails, either party can bring a lawsuit to the court of the industrial and commercial registration of  Isteel VN.

Nếu người dùng có bất kỳ tranh chấp nào về nội dung của Thỏa Thuận này hoặc việc thực hiện Thỏa Thuận này, hai bên sẽ cố gắng hết sức để giải quyết thông qua thương lượng hữu nghị; nếu thương lượng không thành công, một trong hai bên có thể khởi kiện ra tòa án nơi đăng ký kinh doanh công ty Isteel VN.

9.5

This Agreement becomes effective when the User clicks "read and agree".

Thỏa Thuận này có hiệu lực khi Người dùng nhấp vào "đã đọc và đồng ý".

9.6

The detailed rules for the implementation of various products and services formulated in accordance with this agreement, as well as other systems, methods, regulations, announcements, etc., issued in the name of the integrated platform are an integral part of these rules.

Các quy tắc chi tiết để triển khai các sản phẩm và dịch vụ trong Thỏa Thuận này, cũng như các chế độ, phương pháp, quy định, thông báo khác, v.v., được ban hành dưới tên Nền tảng Isteel VN là một phần không thể thiếu của các quy tắc này.

9.7

The final interpretation of this agreement belongs to Isteel VN.

Quyền giải thích cuối cùng của thỏa thuận này thuộc về Isteel VN.